Jan 8, 2014

Namespace trong C#

Nhằm giải quyết bài toán xung đột tên class (cùng tên lớp) trong cùng một project. Cấu trúc chương trình được tổ chức theo dạng cây phân cấp như thư mục (directory). Một Namespace có thể chứa nhiều class.
Ta có thể hiểu Namespace là một gói những thực thể có thuộc tính và hành vi độc lập với bên ngoài. Những ưu điểm của namespace được liệt kê như sau:
  • Tránh được sự trùng lặp tên giữa các class.
  • Cho phép tổ chức mã nguồn một cách có khoa học và hợp lý.
Khai báo một Namespace
namespace NamespaceName
{
            // nơi chứa đựng tất cả các class
}
Trong đó,
Namespace: là từ khóa khai báo một NameSpace
NamespaceName: là tên của một Namespace
Ví dụ
namespace CSharpProgram
{
    class Basic
    {
    }
    class Advance
    {
    }
}

Để truy xuất đến 1 class thì phải truy xuất từ Namespace.
Ví dụ: gọi phương thức ghi lên màn hình Console một dòng thông báo ta làm như sau.
         System.Console.WriteLine("Hello C Sharp");
 
Sử dụng từ khoá using để rút gọn việc truy xuất một class: Thường được khai báo ở đầu tài liệu C sharp.
      using System;
 
 và câu lệnh ở trên tương đương với dòng lệnh sau:
 
      Console.WriteLine("Hello C Sharp");

0 comments:

Post a Comment

Nam Le © 2014 - Designed by Templateism.com, Distributed By Templatelib