Unlocker là ứng dụng đã được thiết kế rất hữu ích Windows Explorer. Cho phép người sử dụng với một quyền đơn giản nhấp chuột vào một tập tin hoặc thư mục để dễ dàng để loại bỏ các tập tin hoặc thư mục không thể xóa bằng cách bình thường.

Giúp xóa các tập tin bị khóa với các thông báo lỗi như: 
• Không thể xóa file: Truy cập bị từ chối
• Có được một sự vi phạm chia sẻ.
• Các file nguồn hoặc file đích có thể được sử dụng.
• File đang được sử dụng bởi một chương trình khác hoặc người sử dụng.
• Hãy chắc chắn rằng đĩa không đầy đủ hoặc viết-bảo vệ và rằng tập tin này hiện chưa sử dụng.

Download: